DF23 - Pub Content

EN
DF23 Pub (Publishing) Content is a business branch that deals with the production of content for traditional and digital publishing.

The DF23 Pub is divided into three departments:
- Creation and realization of editorial text contents.
- Ideation and realization of video editorial contents.

The DF23 Pub owns its own equipment and cutting-edge technologies and has important partnerships capable of enabling it to carry out any project.

AL
DF23 Pub (Botime) Përmbajtja është një degë biznesi që merret me prodhimin e përmbajtjes për botime tradicionale dhe dixhitale.

DF23 Pub është i ndarë në tre departamente:
- Krijimi dhe realizimi i përmbajtjes së tekstit editorial.
- Ideja dhe realizimi i përmbajtjeve editoriale të videos.

DF23 Pub zotëron pajisjet e veta dhe teknologjitë kryesore dhe ka partneritete të rëndësishme të afta për t'i mundësuar asaj të kryejë ndonjë projekt.

IT
La DF23 Pub (Publishing) Content è un ramo aziendale che si occupa della produzione di contenuti per l'editoria tradizionale e digitale.

La DF23 Pub si divide in tre dipartimenti:
- Ideazione e realizzazione di contenuti editoriali di testo.
- Ideazione e realizzazione di contenuti editoriali video.

La DF23 Pub possiede attrezzature proprie e tecnologie all'avanguardia ed ha importanti partnership in grado di consentirle la realizzazione di qualsiasi progetto.

ES
El DF23 Pub (Publishing) Content es una rama comercial que se ocupa de la producción de contenido para la publicación tradicional y digital.

El Pub DF23 se divide en tres departamentos:
- Creación y realización de contenidos de texto editorial.
- Ideación y realización de contenidos editoriales en video.

El DF23 Pub posee su propio equipo y tecnologías de vanguardia y tiene importantes asociaciones capaces de permitirle llevar a cabo cualquier proyecto.