EN
Marketing has always been one of the fundamental tools for the growth of companies and freelancers. Our marketing models and strategies are based on the concept of BMP (Breakeven Marketing Point): if what you spend is at least identical to what you get thanks to marketing then the investment has value and creates profit over time, because the new customers acquired represent a value that generates more profit over time. Thanks to our philosophy, the companies and professionals we follow have a constant growth over time.

AL
Marketingu ka qenë gjithmonë një nga mjetet themelore për rritjen e kompanive dhe pavarurave. Modelet dhe strategjitë tona të marketingut bazohen në konceptin e BMP (Brakeven Market Point): nëse ajo që shpenzoni është të paktën identike me atë që merrni falë marketingut, atëherë investimi ka vlerë dhe krijon fitim me kalimin e kohës, sepse klientët e rinj të fituar përfaqësojnë një vlerë që gjeneron më shumë fitim me kalimin e kohës. Falë filozofisë sonë, kompanitë dhe profesionistët që ne ndjekim kanë një rritje të vazhdueshme me kalimin e kohës.

IT
Il Marketing è da sempre uno degli strumenti fondamentali per la crescita delle aziende e dei liberi professionisti. I nostri modelli di marketing e le nostre strategie si basano sul concetto di BMP (Breakeven Marketing Point): se quello che spendi è almeno identico a ciò che ti rientra grazie al marketing allora l'investimento ha un valore e crea profitto nel tempo, in quanto i nuovi clienti acquisiti rappresentano un valore che nel tempo genera altro profitto. Grazie alla nostra filosofia, le aziende ed i professionisti che seguiamo hanno una crescita costante nel tempo.

ES
El marketing siempre ha sido una de las herramientas fundamentales para el crecimiento de las empresas y de los profesionales liberales. Nuestros modelos de marketing y nuestras estrategias se basan en el concepto de BMP (Breakeven Marketing Point): si el que gastas es al menos idéntico a lo que te corresponde gracias al marketing entonces la inversión tiene un valor y crea ganancias en el tiempo, en la medida en que los nuevos clientes adquiridos representan un valor que con el tiempo genera otro beneficio. Gracias a nuestra filosofía, las empresas y los profesionales que seguimos tienen un crecimiento constante en el tiempo.